Европска унија

Врховно јавно тужилаштво, заједно са другим надлежним органима Републике Србије, активно учествује у процесу придруживања Европској унији, односно у спровођењу мера из Акционог плана за Поглавље 7 „Интелектуална својина",  Акционог плана за поглавље 23 „Правосуђе и основна права" и Акционог плана за Поглавље 24  „Правда, слобода и безбедност", остварујући у том процесу блиску сарадњу са институцијама Европске уније - Делегацијом Европске уније у Републици Србији и Европском комисијом.


Врховно јавно тужилаштво учествује у праћењу примене и спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 24 „Правда, слобода и безбедност", нарочито потпоглавља „Борба против организованог криминала" и потпоглавља „Правосудна сарадња у грађанским, трговинским и кривичним стварима", у делу који се односи на правосудну сарадњу у кривичним стварима. 

У погледу Поглавља 23 „Правосуђе и основна права", Врховно јавно тужилаштво спроводи активности прописане ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 и извештава о његовој примени од стране јавног тужилаштва, у блиској сарадњи са Саветом за спровођење Акционог плана за Поглавље 23. У вези са реализацијом прелазних мерила Европске комисије за Поглавље 23, потпоглавље „Борба против корупције", Врховно јавно тужилаштво сачинило је „track record" табеле о поступању јавних тужилаштава у кривичним делима са коруптивним елементом, кривичним делом непријављивање имовине или давање лажних података о имовини прописаним Законом о Агенцији за спречавање корупције извршеном од стране јавних функционера, судија и јавних тужилаца, финансирања политичких активности, сукобу интереса, као и кривичних дела извршених на штету новинара, сходно методологији прописаној од стране Европске комисије. Такође, Врховно јавно тужилаштво је израдило додатну „track record" табелу у области борбе против корупције која обухвата податке о поступању Посебних одељења за сузбијање корупције формираних у вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, као и податке јавних тужилаштава опште надлежности.


Врховно јавно тужилаштво наставља свој рад у циљу затварања Поглавља 7 „Интелектуална својина", односно извештава о поступању јавних тужилаштава у погледу кривичних дела против интелектуалне својине, у складу са новом методологијом прописаном од стране Европске комисије.


Врховно јавно тужилаштво такође израђује кварталне извештаје о спровођењу активности прописаних Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) за Поглавља 7, 23 и 24. Представник Врховног јавног тужилаштва наставља рад на праћењу и извештавању о напретку у спровођењу планираних мера и активности предвиђених Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) за потпоглавље „Борба против организованог криминала" Поглавља 24 „Правда, слобода и безбедност", у погледу успостављања или јачања институционалне структуре и административних капацитета. 


Поред наведеног, Врховно јавно тужилаштво активно учествује на састанцима са представницима Европске уније у процесу придруживања Европској унији, као и у изради извештаја за наведене састанке и прилога за Годишњи извештај Европске комисије о Републици Србији.


Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Врховног јавног тужилаштва такође активно учествује у програмирању и спровођењу ЕУ пројеката који се односе на јавно тужилаштаво, укључујући ИПА 2015 пројект „Набавка ИТ опреме и софтвера за управљање предметима у јавним тужилаштвима", ИПА 2017 пројект „Подршка тужилачком систему", ИПА 2020 „Техничка подршка за борбу против организованог криминала, финансијске истраге и борбу против високотехнолошког криминала", „Флексибилни механизам подршке за Поглавље 24", „Флексибилни механизам подршке за Поглавље 23" и регионални пројект „Подршка ЕУ јачању борбе против кријумчарења миграната и трговине људима у земљама Западног Балкана".Препоручујемоhov Најновије вестиhov